UZAVÍRÁNÍ OBCHODNÍHO VZTAHU

Nabídka probíhá prostřednictvím internetu a prostředků komunikace na dálku. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v českém jazyce a v souladu s právním řádem ČR (právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku).

Smlouva s vámi je uzavřena odesláním objednávky produktu či služby, a to buď v rozhraní webu, nebo e-mailem.

Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje, které o sobě uvedete v objednávce považuji za správné.

 

OBJEDNÁVKA

Objednávka je vždy závazná. V případě nevyzvednuté zásilky si vyhrazuji právo vám účtovat vzniklé náklady spojené s vybavením objednávky dle našeho ceníku za poštovné a balné. Potvrzení objednávky s informacemi k platbě vám zašlu na e-mail.

 

ÚDAJE O MĚNĚ

Fakturovaná částka je vždy uvedena v CZK, na Slovensko v přepočtu na EUR. Uvedené ceny jsou konečné. Zahraniční zákazníci, berte prosím na vědomí, že poplatky za převod měny hradí kupující (dle sazebníku vaší banky).

 

 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE

V souladu s ustanoveními občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu v plné výši, prosím vás o dodržení těchto podmínek pro vrácení peněz (prosím čtěte pozorně):

  • nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být na email info@genoveklice.cz odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy (uveďte číslo objednávky, datum objednávky, vaše jméno)
  • na vlastní náklad zašlete zboží v původním obalu na mou adresu doporučeným balíkem: Markéta Doubravská, Čsl. Armády 17, 787 01 Šumperk.
  • datum odeslání musí být nejpozději 14 . den po převzetí zboží
  • zboží musí být nepoužité a nepoškozené zboží, kompletní a s kopií dokladu o koupi
  • ve vrácené zásilce musí být přiložen průvodní vámi podepsaný dopis, že zboží vracíte, a číslo účtu, kam vám mám poslat peníze

Upozornění: vracím peníze za zboží, nikoliv za poštovné. Při reklamaci nebo vrácení zboží akceptuji pouze balíky poslané bez dobírky.

Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vám peníze za zboží zašlu převodem na váš účet, a to nejpozději do 21 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u objednávek (smluv) na dodání digitálního obsahu či o poskytování služeb.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUKA A REKLAMACE

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Vadné plnění (záruku) uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději do 7 dní od převzetí zboží. V oznámení uveďte jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, druh reklamovaného zboží, podrobný popis závady, příp. popis toho, jak k závadě došlo, případně číslo objednávky nebo číslo dokladu dodaného se zbožím. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Reklamace vyřizuji v zákonné lhůtě 30 dnů, pokud se se zákazníkem nedohodneme na jiné lhůtě.

Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění produktu.

Zasílané zboží je pojištěno proti škodám vzniklým během přepravy. Při převzetí zboží proto zkontrolujte, zda zboží není poškozeno a v případě, že ano, sepište s dopravcem ihned záznam a kontaktujte nás. Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy již nelze brát zřetel.

 

INFORMACE O SUBJEKTU ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

V případě sporu má kupující právo na v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele na mimosoudní řešení – více informací na stránkách www.coi.cz.

 

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Informace v těchto produktech jsou pouze návody a doporučení, nejsem odpovědná za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, příp. za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat, neboť to je odvislé od řady dalších faktorů, které nemůžu ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, zdraví, odhodlání apod. Informace obsažené v těchto produktech rovněž nemohou nahradit ani individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě produktů v oblasti osobního rozvoje se dobrovolně vystavujete fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.

 

Kniha podléhá ochraně dle autorského práva. Jakékoliv kopírování obsahu, množení a šíření bez souhlasu autora je zakázáno.