OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU GENOVÉ KLÍČE

zastoupeného nakladatelstvím Ing. Markéta Doubravská

se sídlem Čsl. armády 17, 787 01 Šumperk

IČ: 03295028, DIČ: CZ7554135776, Podnikatel zapsán v živ. rejstříku MÚ Šumperk

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) nakladatelstvím Ing. Markéta Doubravská, se sídlem Čsl. armády 17, 787 01 Šumperk, IČ: 03295028, DIČ: CZ7554135776 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.genoveklice.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 18 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

KUPNÍ SMLOUVA

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tyto informace jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Nabídka probíhá prostřednictvím webového rozhraní obchodu, tedy prostředkem komunikace na dálku. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem ČR (právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku). Kupní smlouvu uzavírá kupující odesláním objednávky s potvrzením platby. Tímto krokem stvrzuje, že souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasí. Údaje uvedené v objednávce považujeme za správné.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Závaznou objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s potvrzením platby“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

Potvrzená objednávka je vždy závazná. V případě nevyzvednuté zásilky si prodejce vyhrazuje právo účtovat kupujícímu vzniklé náklady spojené s vybavením objednávky dle aktuálního ceníku za poštovné a balné.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací) a následným potvrzením přijetí, jež prodávající zašle kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednané zboží lze platit bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který je uveden v objednávce.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Objednávka je zpracována až po připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud není objednávka ve lhůtě 7 dní zaplacena, prodávající má právo objednávku zrušit, a tímto odstoupit od smlouvy. V takovém případě informuje kupujícího na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu po uhrazení ceny zboží fakturu. Pro slovenské zákazníky je faktura vystavena s přepočtem dle aktuálního kurzu na měnu EUR. Fakturu kupující zašle na e-mailový kontakt uvedený v objednávce.

ÚDAJE O MĚNĚ

Ceny na webovém rozhraní obchodu jsou uvedeny v českých korunách, pro slovenské spotřebitele v EUR. Faktura je vystavena v měně, která je zvolena spotřebitelem při objednání zboží.

DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Pokud není ujednán čas plnění, je prodávající povinen odevzdat věc kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. Má-li prodávající kupujícímu věc odeslat, je kupujícímu odevzdána v okamžiku, kdy ji kupujícímu nebo jím určené osobě předá dopravce.

Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním zboží, může kupující od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné; § 1980 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy kupujícímu všechna peněžitá plnění, která kupující podle smlouvy uhradil.“.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Dopravce kupujícího informuje o doručování zásilky prostřednictvím SMS/e-mailu. Pokud si kupující nemůže zásilku převzít a nezvládne to ani během úložní doby, může si termín u přepravce PRODLOUŽIT! Pokud tak neučiní a zásilka se vrátí prodejci, prodejce si vyhrazuje právo účtovat kupujícímu vzniklé náklady spojené s vybavením objednávky dle aktuálního ceníku za poštovné a balné.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Zasílané zboží je pojištěno proti škodám vzniklým během přepravy. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad zboží odmítnout zásilku a sepsat s dopravcem škodný protokol a poté kontaktovat prodejce. Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy již nelze brát zřetel.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE

V souladu s ustanoveními občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu v plné výši, prosím vás o dodržení těchto podmínek pro vrácení peněz (prosím čtěte pozorně):

  • nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být na email info@genoveklice.cz odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy (uveďte číslo objednávky, datum objednávky, vaše jméno)

  • na vlastní náklad zašlete zboží v původním obalu na mou adresu doporučeným balíkem: Markéta Doubravská, Čsl. Armády 17, 787 01 Šumperk.

  • datum odeslání musí být nejpozději 14. den po převzetí zboží

  • zboží musí být nepoužité a nepoškozené zboží, kompletní a s kopií dokladu o koupi

  • ve vrácené zásilce musí být přiložen průvodní vámi podepsaný dopis, že zboží vracíte, a číslo účtu, kam vám mám poslat peníze

Upozornění: vracíme peníze za zboží, nikoliv za poštovné. Při reklamaci nebo vrácení zboží akceptujeme pouze balíky poslané bez dobírky.

Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží prodejce peníze za zboží zašle převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 21 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

ZÁRUKA A REKLAMACE

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, ihned, jakmile závadu zjistí. Lhůta pro vytknutí vady zboží je 24 měsíců. Vadou se rozumí chybějící stránky, špatně seřazené stránky, vada tisku, rozpadající se vazba.

Kupující uvede v reklamaci jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, druh reklamovaného zboží, podrobný popis závady, příp. popis toho, jak k závadě došlo, případně číslo objednávky nebo číslo dokladu dodaného se zbožím. Kupující může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné, lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Reklamaci obchodník vyřizuje v zákonné lhůtě 30 dnů, pokud se se zákazníkem nedohodneme na jiné lhůtě.

Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které vzniknou při přepravě (viz. doprava a dodání zboží)

INFORMACE O SUBJEKTU ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. 

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Informace v těchto produktech jsou pouze návody a doporučení, prodejce není odpovědný za úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, příp. za zdravotní a psychický stav kupujícího. Informace obsažené v těchto produktech rovněž nemohou nahradit ani individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. 

AUTORSKÝ ZÁKON

Kniha podléhá ochraně dle autorského práva. Jakékoliv kopírování obsahu, množení a šíření bez souhlasu autora je zakázáno.

 

Dne 1.4.2024